teachers

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresami www.teachersnauka.pl, www.teachersconcept.pl;
 2. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 3. zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora.

§ 2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator

 1. Sprzedającym jest Anna Jakubiuk działająca pod firmą: TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, numer NIP: 5431378792, REGON: 050644454, zwanym także zamiennie „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 2. Kontakt z Sprzedającym można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: teachersnauka@gmail.com

§ 3. Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny – adres pod który należy wysłać wadliwy Produkt, w związku z toczącym się postępowaniem reklamacyjnym: TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa.
 3. Dane kontaktowe – TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa, teachersnauka@gmail.com
 4. Dane osobowe – dane przekazane przez Klienta w procesie składania i realizacji Zamówienia.
 5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Dostawa – rodzaj i koszt usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika.
 7. Dowód zakupu – faktura, rachunek, paragon lub inny dokument wystawiony zgodnie z Ustawą o VAT.
 8. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży Produktów lub świadczenia usług dostępnych w Sklepie.
 10. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.).
 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U.2017.2070 t.j. z dnia 2017.11.09 z późn. zm.).
 12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
 16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.Opinia – Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, umożliwiająca wyrażenie przez Klienta opinii i pozostawienia komentarza o zakupionym przez Klienta Produkcie.
 17. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 18. Płatność – jedna z metod dokonania zapłaty za Przedmiot umowy, o której mowa w §5 ust. 8 Regulaminu.
 19. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj. Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09 z poźn.zm.).
 20. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z poźn.zm.).
 21. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, w tym także treści cyfrowe (e-booki), która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 22. Przedmiot umowy – produkty, dostawa lub usługa będące przedmiotem umowy/Zamówienia.
 23. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 24. Przedsiębiorca – Klient, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawiera Umowę z Sprzedającym.
 25. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09 z poźn.zm.).
 26. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 27. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca Przedmiotem umowy.
 28. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami www.teachersnauka.pl, www.teachersconcept.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 29. Sprzedający – podmiot wskazany w §2 Regulaminu.
 30. Strony – Kupujący i Sprzedający.
 31. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 32. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych, w okresie których Sprzedający zobowiązany jest dokonać nadania Produktu do wysyłki na Adres pocztowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 33. Umowa – umowa w rozumieniu art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 34. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 35. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która wyraża wolę korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu.
 36. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).
 37. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).
 38. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 4. Warunki ogólne korzystania z Sklepu

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie oraz w euro (zawierają̨ podatek VAT).
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w szczególności w postaci:
  6.1) wysłania na wskazany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia. Regulamin Sklepu, informacja o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy dostępne są na stronie internetowej sklepu;
  6.2) dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanej do wskazanego Miejsca faktury – dowodu zakupu
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów/Rzeczy znajdujących się w Sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z Umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z Sklepu poprawność́ jego działania w większości powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́.
 10. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
 11. Kupujący zobowiązany jest do:
  11.1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  11.2) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  11.3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  11.4) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
  11.5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  11.6) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.

§ 5. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Strony zawierają Umowę w ten sposób, że Klient składa Zamówienie za pomocą formularza „Zamawiam”, zaś Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez wysłanie na adres podany przez Klienta wiadomości elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu go do realizacji.
 2. Złożenie Zamówienia może nastąpić wyłącznie pod warunkiem kompletnego wypełnienia formularza Zamówienia oraz złożenia przez Klienta oświadczenia, że przeczytał i akceptuje treść Regulaminu, zapoznał się z polityką prywatności oraz warunkami przetwarzania Danych osobowych.
 3. Do momentu kliknięcia w pole „Zamawiam” Klient może samodzielnie edytować podane przez siebie dane. Po wysłaniu Zamówienia Klient może zwrócić się o ich zmianę do Sprzedającego za pomocą adresu poczty elektroniczne teachersnauka@gmail.com. W miarę możliwości Sprzedawca dokona odpowiedniej zmiany.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu Zamówienia.
 5. Łączne koszty realizacji zamówienia obejmują cenę za Produkt oraz koszty Dostawy zgodnie z podsumowaniem dokonywanym w formularzu „Dostawa i płatność”, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostawę poza opłatami wskazanymi w § 5 ust. 13 Regulaminu.
 7. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści Umowy oraz informacji o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta następuje za pomocą opublikowania na stronie internetowej Sklepu Regulaminu dostępnego w zakładce „Regulamin”, a także poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą wiadomości elektronicznej o której mowa w §5 ust. 1 Regulaminu.
 8. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:
  8.1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 15 1050 1924 1000 0022 8297 0710;
  8.2) za pomocą szybkich płatności online www.imoje.pl.
 9. Płatności, o których mowa w §5 ust.8 pkt 2 Regulaminu obsługiwane są przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 10. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 11. Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia.
 12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 7 dni Dni Roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
 13. Klient ma możliwość dokonania wyboru jednego z następujących sposobów Dostawy:
  13.1) Kurier – 15 zł brutto
  13.2) Paczkomat – 13 zł brutto
13.3) Poczta Polska – 8 euro brutto (wysyłki do krajów UE)

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar musi być doręczony fizycznie do Sprzedawcy, żeby termin został zachowany.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://teachersconcept.pl/wp-content/uploads/2022/12/teachers-formularz-zwrotu.docx lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, Sprzedający nie ma obowiązku zwrócić Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z przesyłką zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  13.1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  13.2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  13.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  13.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  13.6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13.7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  13.8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 7. Reklamacja i Rękojmia

 1. W celu przyspieszenia realizacji procedury reklamacyjnej należy w opisie reklamacji zawrzeć następujące dane:
  1.1) opis zgłaszanej wady;
  1.2) datę wystąpienia wady;
  1.3) przedmiot żądania Konsumenta;
  1.4) dane kontaktowe osoby zgłaszającej wadę.
 2. Zgłoszenie reklamacji niezgodnie z powyższą procedurą nie wpłynie na jej skuteczności, a ma wpływ jedynie na szybkość rozpatrywania reklamacji.
 3. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) Produktu.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) Produktu.
 5. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  6.1) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  6.2) żądać usunięcia wady;
  6.3) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  6.4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §7 ust. 11 Regulaminu.
 14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 19. W terminach określonych w §5 pkt 16-18 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §7 pkt 16-17, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 24. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 8. Opinie i komentarze

 1. Usługi elektroniczna Opinia zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Opinia jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę elektroniczną bezpłatne, przy czym korzyścią po stronie Sprzedawcy są Dane Osobowe przekazywane przez Klienta (szczegóły w Polityce Prywatności).
 2. Opinia polega na umieszczeniu przez Klienta opinii i komentarza w zakresie  zakupionego Produktu, przebiegu dostawy i samego Sklepu.
 3. Opinia jest jednorazowa (zawierana na czas nieoznaczony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili dodania publikacji opinii w Sklepie.
 4. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi elektronicznie Opinia w terminie 30 dni od jej zawarcia i żądania zwrotu przekazanych treści cyfrowych. W zakresie odstąpienia od Umowy odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §6 Regulaminu z tą różnicą, że Klient nie jest zobowiązany do zwrotu czegokolwiek na rzecz Sprzedawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi Opinia, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści cyfrowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie trwania Usługi elektronicznej.
 6. Usługa Opinia może zostać rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę w każdym czasie za 30 dniowym wypowiedzeniem, złożonym w formie elektronicznej.
 7. Sprzedawca zapewnia autentyczność opinii i komentarzy dodawanych w ramach Sklepu. Możliwość dodawania opinii i komentarzy mają bowiem jedynie zweryfikowani Klienci, którzy dokonali wcześniej zakupu danego Produktu w Sklepie.
 8. Każdy Klient, który złożył Zamówienie w Sklepie, otrzyma zakupione Produkty i wyraził zgodę na otrzymanie formularza związanego z usługą Opinia, otrzymuje indywidualny link umożliwiający wystawienie opinii. Wystawienie opinii jest dobrowolne. Czas na wystawienie opinii od momentu otrzymania wiadomości e-mail z linkiem umożliwiającym wystawienia opinii wynosi 2 lata.
 9. Zakazane jest publikowanie komentarzy, które:
  1. są nielegalne w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA),
  2. służą promowaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Sklepu,
  3. służą reklamie towarów, usług, treści lub usług cyfrowych,
  4. naruszają prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa do baz danych,
  5. naruszają dobra osobiste,
  6. naruszają zasady uczciwej konkurencji,
  7. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych,
  8. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
  9. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
  10. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
  11. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
  12. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
  13. zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
  14. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę fizyczną,
  15. mogą wywoływać dyskomfort innych osób, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku wobec innych osób,
  16. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
  17. obrażają uczucia religijne.
 10. W przypadku, gdy Sklep poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia że w związku z komentarzami popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe i przekaże wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia z własnej inicjatywy dobrowolnych czynności sprawdzających komentarze mające na celu wykrycie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem komentarzy.
 12. Niezgodne z Regulaminem komentarz, Klient możesz zgłosić do Sprzedawcy. Zgłoszenie może zostać przesłane na adres e-mail teachersnauka@gmail.com.
 13. Zgłoszenia, o których mowa w §8 ust. 1 Regulaminu będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dokonania takiego zgłoszenia.

§ 9. Bezpieczeństwo danych osobowych oraz Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień Klient może skontaktować się Administratorem wysyłając e-mail na adres: teachersnauka@gmail.com.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://teachersconcept.pl/polityka-prywatnosci-sklepu-internetowego/
 5. Przekazywane przez Kupującego dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  5.1) realizacji umowy;
  5.2) informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia § 6 i 7 Regulaminu (odpowiadające rozdziałom 4, 5a i 5b Prawa konsumenckiego) stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy zawartej z Sprzedającym wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 3. O zmianach regulaminu Sprzedający będzie informował w Sklepie.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://teachersconcept.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ prawa polskiego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze polubownej. Konsument może skorzystać zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej Platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w Rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 6. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.