Wstecz

teachers

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online w szkole językowej TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, zwanej w dalszej części Szkołą.

1.2. Szkoła prowadzi kursy językowe indywidualne i w grupach dwuosobowych (angielski online, francuski online) w ramach świadczonych przez firmę usług językowych.

1.3. Każdy słuchacz, zwany dalej Uczniem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w Szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4. W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia lektora w celu realizacji zajęć.

1.5. W związku z uczestnictwem w zajęciach w formie online wymagane jest korzystanie z odpowiedniego sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy oraz odpowiedniej jakości usług. Od Ucznia wymagane jest korzystanie z:
– komputera bądź laptopa,
– kamerki (wbudowanej bądź zewnętrznej),
– mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego)
– głośnika (wbudowanego lub zewnętrznego)
– Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia
Zajęcia prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem takich platform internetowych jak Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom.

 

 

ZAPISY NA KURS

 

2.1. W celu zapisania się na kurs, należy skontaktować się wyłącznie poprzez e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Szkoły z Właścicielem i wybrać rodzaj zajęć.

2.2. Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki. Istnieje możliwość zmiany terminów spotkań z lektorem, jeśli nie będzie to kolidowało z terminami spotkań innych osób.

2.3. Jednostka lekcyjna trwa 60 minut.

2.4. Uczeń wybiera liczbę lekcji realizowanych w miesiącu w zależności od swoich potrzeb z odpowiednią częstotliwością w każdym tygodniu. Może też wybrać jedną lub kilka lekcji wedle własnego wyboru.

2.5. Uczeń może złożyć oświadczenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w zamówieniu), że wyraża zgodę na świadczenie usługi przez Szkołę przed upływem czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Oświadczenie tej treści pozbawia Ucznia prawa odstąpienia od umowy. W braku powyższego oświadczenia pierwsze zajęcia odbędą się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2.6. Potwierdzeniem zapisania się na kurs lub każdą lekcję z osobna jest dokonanie opłaty przelewem na konto Szkoły. Wszystkie opłaty są uiszczane z góry w formie przedpłaty. Za datę zapłaty uznaje się wpływ należności na rachunek bankowy Szkoły. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty. Brak zapłaty uniemożliwia udział w zajęciach.

2.7. Cennik zajęć znajduje się na stronie internetowej Szkoły w zakładce CENNIK.

2.8. Po otrzymaniu wpłaty Szkoła przesyła Uczniowi fakturę jako potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług.

 

 

TERMINY REALIZACJI ZAJĘĆ

 

3.1. Kursy językowe posiadają dwumiesięczny termin ważności licząc od dnia wniesienia opłaty i muszą być w tym czasie zrealizowane. W przypadku, gdy Uczeń nie zgłosi się na zajęcia w ciągu dwóch miesięcy, Szkoła ma prawo potrącić z dokonanej opłaty poniesione wskutek tego koszty.

3.2. W przypadku nieobecności lektora na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie lub Szkoła dokona – na wniosek Ucznia – zwrotu opłaty. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

3.3. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Właścicielem/lektorem telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.teachersnauka.pl , www.teachersconcept.pl. Zajęcia można przełożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zajęć tj. 24 godziny przed planowaną lekcją. Odwołanie zajęć w dniu zaplanowanej lekcji nie będzie akceptowane a opłata nie zostanie zwrócona.

 

 

ZAWIESZENIE NAUKI

 

4.1. Kurs językowy może zostać zawieszony bez utraty lekcji w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu. W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony, nie dłużej niż o miesiąc. Zajęcia zaplanowane na okres, kiedy wypadło zawieszenie kursu Uczeń może również odrobić na zasadach ogólnych umawiając dodatkowe terminy z lektorem bez konieczności wydłużenia daty całego cyklu.

4.2. W przypadku braku wznowienia przez Ucznia kursu w przeciągu 1 miesiąca od dnia zawieszenia, przyjmuje się, że zrezygnował on z kursu. Jeżeli po okresie zawieszenia kursu Uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Szkoła ma prawo potrącić z dokonanej opłaty poniesione wskutek rezygnacji koszty.

 

 

REZYGNACJA Z KURSU

 

5.1. Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji.

5.2. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania, jednak z uwagi na cykl planowania zajęć, Uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Szkołę nie później niż 7 dni przed datą przerwania kursu. wysyłając rezygnację w formie elektronicznej na adres www.teachersnauka.pl, teachersconcept.pl. W przypadku gdy zaplanowany cykl zajęć kończy się przed upływem powyższych 7 dni, okres wypowiedzenia upływa wraz z zakończeniem opłaconego cyklu zajęć.

5.3. Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty rezygnacji z kursu (tj. 7 dni od dnia złożenia takiej rezygnacji w formie pisemnej lub z ostatnim dniem realizowanego cyklu), zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

5.4. W przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Uczeń może odstąpić od niej w ciągu 14 dni od daty zawarcia bez ponoszenia kosztów, z uwzględnieniem ustępu 2.5. (rezygnacja z prawa do odstąpienia oznacza pozbawienie prawa do żądania zwrotu części lub całości kosztów). Odstąpienie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany na stronie internetowej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie internetowej Szkoły.

 

 

ODWOŁANIE LUB BRAK ZAJĘĆ

 

6.1.  W przypadku gdy lekcja z jakiegoś powodu nie odbyła się, należy ten fakt zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Właścicielem Szkoły telefonicznie, poprzez e-mail lub formularz na stronie internetowej.

6.2. Szkoła może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych. W tak zaistniałej sytuacji lekcje z danego dnia przechodzą na kolejny termin. W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem sytuacji losowych, kwestii technicznych niezależnych od Szkoły lub klęski żywiołowej, uczniowi przysługuje dodatkowa lekcja gratis.

6.3. Odwołanie zajęć odbywa się poprzez informację telefoniczną lub sms.

6.4. W przypadku gdy Uczeń spóźnia się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z Uczniem po 15. minucie od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. W przypadku, gdy lektor spóźni się na lekcję, Uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania lekcji.

 

 

ZAŚWIADCZENIA

 

7.1. Uczeń ma możliwość otrzymania od Szkoły zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zajęcia przygotowują do egzaminu na poszczególnych poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego.

7.2. Szkoła może również, na wniosek Ucznia, wystawić zaświadczenie o realizacji kursu niezależnie, od etapu jego realizacji.

 

 

REKLAMACJE

 

8.1. Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Właściciela telefonicznie, poprzez e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

8.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Ucznia, dokładny opis reklamacji, uzasadnienie.

8.3. Szkoła rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni. Brak odpowiedzi Szkoły na reklamację w powyższym terminie oznacza jej uznanie.

8.4. W wypadku problemów technicznych po stronie Ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata lekcji bez możliwości reklamacji.

8.5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły, uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczeń ma prawo otrzymać dodatkowe lekcje odpowiadające liczbie nieodbytych zajęć.

8.6. W przypadku nieobecności lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w innym, ustalonym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić Właścicielowi Szkoły za pomocą e-mail, telefonicznie lub poprzez formularz na stronie internetowej.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.  Dane osobowe Uczniów są chronione i mogą być udostępniane na zasadach opisanych w Polityce ochrony prywatności, znajdującej się na stronie internetowej Szkoły: www.teachersnauka.pl , www.teachersconcept.pl

9.2. Dane usługodawcy: TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, ul. Dzieci Warszawy nr 41 lok. 4, 02-495 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5431378792, nr telefonu: 604 498 380, adres e-mail: teachersnauka@gmail.com.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Szkoły: 15 1050 1924 1000 0022 8297 0710.

9.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2022 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:

TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, ul. Dzieci Warszawy nr 41 lok. 4, 02-495 Warszawa adres e-mail: teachersnauka@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: …………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„PLANER SNOW WHITE”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „PLANER SNOW WHITE” zwanego dalej „Konkursem” jest Anna Jakubiuk działająca pod firmą: TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, numer NIP: 5431378792, REGON: 050644454 (dalej jako „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook/Instagram/TikTok lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook/Instagram/TikTok lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.
 3. Konkurs, jest organizowany w dniach (25.11, 8:00) – (5.12, 21:00) (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Instagram w Czasie Trwania Konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 06.12.2023 r.
 6. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i obowiązujące na terytorium RP powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 2. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do użytkowników Instagram, którzy odwiedzili profil @teachersconcept.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
 1. są zarejestrowane, posiadają aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram;
 2. wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 3 poniżej;
 3. ukończyły 18 rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność́ do czynności prawnych.
 1. Realizacja zgłoszeń jest możliwa wyłącznie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie w całym konkursie.
 • 3. ZADANIE KONKURSOWE
 1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie  Dlaczego to własnie Wy powinniście wygrać nasz planer motywacyjny do nauki języka angielskiego dla dzieci? (dalej jako „Zadanie Konkursowe”).
 2. W celu dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik:
 1. musi zaobserwować profil @teachersconcept;
 2. zostawić serduszko pod konkursowym postem 
 3. zaprosić do zabawy 2 osoby oznaczając je w komentarzu
 4. udostępnić konkursowy post w swojej relacji, oznaczając @teachersconcept
 1. Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu @teachersconcept w dniu 25.11.2023
 2. Zgłaszając udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami §3 ust. 2 niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, iż jest on jego wyłącznym autorem i wyraża nieodwołalną zgodę na jego dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, przez Organizatora wraz ze zgodą na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w serwisie Instagram w celu oznaczenia autora Zadania Konkursowego. Uczestnik udziela ww. zgody nieodpłatnie.
 3. Zadanie Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały:
 1.  w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.  w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
 3. dyskryminujące w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;
 4. obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;
 5. zawierające treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż @teachersconcept;
 6. naruszające inne postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie;

jeżeli zostało ono nadesłane nie w Czasie Trwania Konkursu.

 

 • 4. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
 1. Organizator powoła komisję konkursową, która wybierze jednego laureata spośród zgłoszeń Uczestników.
 2. Uczestnik, który zgłosił do Konkursu więcej niż jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego (opublikował więcej niż jeden komentarz konkursowy) może zostać nagrodzony tylko raz za pierwszą komentarz.
 3. Nagroda główna zostanie przyznana jednemu Laureatowi, którzy spełnią warunki Konkursu oraz w ocenie członków komisji konkursowej Organizatora ich odpowiedź będzie najbardziej kreatywna oraz odzwierciedli odpowiedź na Zadanie konkursowe.
 4. Laureatowi  zostanie jedna nagroda rzeczowa zgodnie z poniższym:
 5. Planer motywacyjny do nauki języka angielskiego dla dzieci My English Improver KIDS – SNOW WHITE
 6. Wyniki konkursu, wraz z podaniem danych Laureatów, tj. imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram, zostaną ogłoszone na profilu Instagram Organizatora wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 7. Laureat przekaże  dane niezbędne do wysyłki nagrody, poprzez wiadomość prywatną na Instagramie,  w terminie 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia tych danych bez podania przyczyny Laureat traci prawo do przyznanej mu nagrody, a Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, który w ocenie komisji przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.
 8. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów w terminie 14 dni od dnia dostarczenia danych niezbędnych do wysyłki nagród.
 9. Nagroda zostanie wysłana, na koszt Organizatora, na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Laureata adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

 • 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres Organizatora wskazanego w § 1 niniejszego regulaminu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 2. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje wyłącznie Organizator. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.
 • 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Anna Jakubiuk działająca pod firmą: TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, numer NIP: 5431378792, REGON: 050644454 (dalej także jako „Administrator”).
 2. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: teacherconcept@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 4. Przetwarzanie danych Uczestników Konkursu osobowych odbywa się:
 1. w celu prawidłowego wytypowania Uczestników Konkursu;
 2. w celu prawidłowego przetwarzania danych Uczestników Konkursu, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
 3. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
 7. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
 8. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
 9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 2. W celu skorzystania z praw określonych w § 6 ust. 9-10 niniejszego regulaminu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: teachersconcept@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Konkursie.

 

 

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.
 2. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 4. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego – zgłoszenia i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 6. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 7. Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na profilu @teachersconcept i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2023.