Wstecz

teachers

Regulamin Konkursu

 

 

 „PLANER DLA DZIECI”

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem konkursu „PLANER DLA DZIECI” zwanego dalej „Konkursem” jest Anna Jakubiuk działająca pod firmą: TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, numer NIP: 5431378792, REGON: 050644454 (dalej jako „Organizator”).

2.       Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook/Instagram/TikTok lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook/Instagram/TikTok lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

3.       Konkurs, jest organizowany w dniach (01.06.2023, 21:00) – (06.06.2023, 19:00) (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).

4.       Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Instagram w Czasie Trwania Konkursu.

5.       Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 07.06.2023 r.

6.       Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i obowiązujące na terytorium RP powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 2. ZASADY KONKURSU

 

1.       Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do użytkowników Instagram, którzy odwiedzili profil @teachersconcept.

2.       Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:

a)       są zarejestrowane, posiadają aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram;

b)       wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 3 poniżej;

c)       ukończyły 18 rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność́ do czynności prawnych.

3.       Realizacja zgłoszeń jest możliwa wyłącznie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

4.       Uczestnik może przesłać zgłoszenie dowolną ilość razy oznaczając za każdym razem inne osoby, o których mowa w paragrafie 3.2 c

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 

1.   Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: Jak zmotywować dziecko do nauki języka angielskiego?

 

 

2.     W celu dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik:

a)       musi polubić post konkursowy;

b)       zaobserwować profil @teachersconcept

c)       zaprosić 2 osoby do zabawy oznaczając je w komentarzu

d)       udostępnić post konkursowy w swojej relacji oznaczając nas @teachersconcept

3.       Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu @teachersconcept w dniu 01.06.23

4.       Zgłaszając udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami §3 ust. 2 niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, iż jest on jego wyłącznym autorem i wyraża nieodwołalną zgodę na jego dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, przez Organizatora wraz ze zgodą na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w serwisie Instagram w celu oznaczenia autora Zadania Konkursowego. Uczestnik udziela ww. zgody nieodpłatnie.

5.       Zadanie Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.

6.       Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały:

a)        w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej;

b)        w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

c)       dyskryminujące w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;

d)       obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;

e)       zawierające treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż @teachersconcept;

f)        naruszające inne postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie;

jeżeli zostało ono nadesłane nie w Czasie Trwania Konkursu

 

§ 4. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1.       Organizator powoła komisję konkursową, która wybierze dwóch laureatów spośród zgłoszeń Uczestników (zwanych dalej łącznie: „Laureatami”, a oddzielnie „Laureatem”).

2.       Uczestnik, który zgłosił do Konkursu więcej niż jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego (opublikował więcej niż jeden komentarz konkursowy) może zostać nagrodzony tylko raz za pierwszy komentarz.

3.       Nagroda główna zostanie przyznana trzem Laureatom, którzy spełnią warunki Konkursu oraz w ocenie członków komisji konkursowej Organizatora ich odpowiedź będzie najbardziej kreatywna oraz odzwierciedli odpowiedź na Zadanie konkursowe.

4.       Każdemu z Laureatów przyznana zostanie jedna nagroda rzeczowa zgodnie z poniższym:

5.       2 zwycięzców – planery motywacyjne do nauki języka angielskiego My English Improver KIDS POWDER PINK/BABY BLUE/SUNNY YELLOW

6.       Wyniki konkursu, wraz z podaniem danych Laureatów, tj. imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram, zostaną ogłoszone na profilu Instagram Organizatora wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.

7.       Laureaci przekażą dane niezbędne do wysyłki nagrody, na adres e-mail teachersnauka@gmail.com,  w terminie 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia tych danych bez podania przyczyny Laureat traci prawo do przyznanej mu nagrody, a Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, który w ocenie komisji przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.

8.       Nagroda zostanie wysłana do Laureatów w terminie 14 dni od dnia dostarczenia danych niezbędnych do wysyłki nagród.

9.       Nagroda zostanie wysłana, na koszt Organizatora, na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Laureata adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.    Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres Organizatora wskazanego w § 1 niniejszego regulaminu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2.       Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.       O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.       Reklamacje rozpatruje wyłącznie Organizator. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

 

§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1.       Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Anna Jakubiuk działająca pod firmą: TEACHERS Nauka Języków Obcych Anna Jakubiuk, pod adresem: ul. Dzieci Warszawy 41/4, 02-495 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, numer NIP: 5431378792, REGON: 050644454 (dalej także jako „Administrator”).

2.       Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

3.       W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: teachersnauka@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4.       Przetwarzanie danych Uczestników Konkursu osobowych odbywa się:

a)       w celu prawidłowego wytypowania Uczestników Konkursu;

b)       w celu prawidłowego przetwarzania danych Uczestników Konkursu, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

c)       w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych.

5.       Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:

a)          osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b)          przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)          przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d)          przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.       Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu.

7.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

8.       Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.       Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:

a)       dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),

b)       otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),

c)       sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

d)       usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),

e)       ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

f)        wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

g)       przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),

h)       niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

i)        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.

10.    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

11.    W celu skorzystania z praw określonych w § 6 ust. 9-10 niniejszego regulaminu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: teachersnauka@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.

12.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Konkursie.

 

 § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

2.       Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

4.       Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego – zgłoszenia i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatora.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

6.       Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

7.       Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na profilu @teachersconcept i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

8.       Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9.       Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023